DOVOZ A DISTRIBÚCIA TOP GASTRO PRODUKTOV
reštaurácie, bary, hotely, vinotéky, biopredajne ...

VEĽKOOBCHOD – MALOOBCHOD

Nákupný košík

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky nákupy, objednávky, dodávky a ďalšie služby od spoločnosti MYRIADA, spol. s r.o. so sídlom Beňadikova 45, 951 12 Ivanka pri Nitre, IČO: 36367443, IČ DPH:SK2022196297, zap.v OR OS Nitra vl.č. 18225/N. Kontakt: myriada@myriada.sk, mob.:0915 755 750 - Ing.Ingrid Slamková

Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 949 01 Nitra, Tel: 037/7720001, Fax: 037/7720024

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje zákazníkom dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
3. Tovar, ktorý nie je v čase rozvozu na sklade, je možné nahradiť alternatívnym tovarom až po telefonickom alebo písomnom    odsúhlasení zo strany zákazníka.

Predávajúci nezodpovedá za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
2. Za poškodenie zásielky zavinené kurierom.
3. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má a nezodpovedá jeho predstavám. 
Takýto tovar nemôže považovať za oprávnenú reklamáciu.

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad, tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúceho.

Objednávanie tovaru

1. Náležitosti objednávky tovaru

Pre záväzné potvrdenie objednávky, musí objednávka (cez e-shop, alebo iným spôsobom) obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • Typ, presný názov tovaru a počet kusov
 • Cenu s DPH (resp.bez DPH)
 • Priezvisko a meno (fyzické osoby), obchodné meno (právnická osoba), vrátane IČO a DIČ spoločnosti (ak je platca DPH)
 • Kompletná adresa sídla spoločnosti alebo fyzickej osoby (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Kompletná adresa doručenia (ulica, číslo mesto, PSČ) - ak je iná ako sídlo spoločnosti
 • Spôsob dopravy resp. prevzatie tovaru
 • Kontaktný telefón e-mail (pre prípadné spresnenie objednávky)

2. Forma platby

 • V hotovosti - osobne pri prevzatí tovaru
 • Dobierkou - platba pri prevzatí tovaru kuriérovi
 • Zálohovou faktúrou - na základe záväznej objednávky (zálohová faktúra sa považuje za uhradenú,ak bola najneskôr v deň splatnosti pripísaná na účet predávajúceho) - bankovým prevodom alebo priamy vklad na účet, ktorý je uvedený v zálohovej faktúre.

3. Spôsob objednávania

 • Objednávať si môžete prostredníctvom e-shopu na našej web. stránke www.myriada.sk
 • Objednávať si môžete aj prostredníctvom zaslania objednávky e-mailom na e-mailovú adresu myriada@myriada.sk 

4. Spôsob dodania tovaru

 • Do 3 prac.dní od prijatia záväznej objednávky. V prípade chýbajúceho tovaru Vás budeme okamžite kontaktovať.
 • Zásielková služba (kuriér) - Poplatok je 5,50 € pre SR. Pri objednaní tovaru nad 50  je doprava ZDARMA.
 • Letná preprava čokolády v termoboxoch , pri teplote ovzdušia nad 25°C. Poplatok 7,50 €Pri objednaní tovaru nad 100 €- maloobchod je doprava termoboxom ZDARMA. Pri objednaní tovaru nad 300 €- veľkoobchod je doprava termoboxom ZDARMA. Termobox sa vracia kuriérovi.
 • Osobný odber na adrese Novozámocká 102(Areál Biznis park V.I.Trade), 949 05 Nitra. POZOR! Osobný odber je možný po predchádzajúcom telefonickom dohodnutí na tel. č. 0915 755 750
 • VEĽKOOBCHOD  preprava zdarma pri objednaní tovaru nad 300 €

 5. Spôsob reklamácie tovaru

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho a to MYRIADA, spol. s r.o., Beňadikova 45, 951 12 Ivanka pri Nitre. Formulár na odstúpenie od zmluvy je možné stiahnuť TU (kliknutím sem sa Vám zobrazí formulár na odstúpenie od zmluvy).

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľvo do 14 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť..

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu poškodený alebo inak znehodnotený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Kupujúci má možnosť v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky vrátiť tovar, ktorý vykazuje známky poškodenia, alebo nie je v súlade so špecifikáciou produktu.Výhrady voči kvalite alebo množstvu musí uplatniť pri prevzatí zásielky u prepravnej spoločnosti a reklamáciu písomne zaslať predajcovi najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru.

6.Zodpovednosť za vady:

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim(§619 ods.1 OZ). Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. (§ 619 Obč. zákonníka). Pri použitých veciach sa upravuje záručná doba podľa §620 ods.2 Obč. zák.

3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Dĺžka trvania záručnej doby sa spravuje ustanoveniami právnych predpisov najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka(§620 Obč. Zákonníka. Funkciu záručného listu môže spĺňať aj faktúra alebo dodací list. ,Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (§ 21 Občianskeho zákonníka). Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak MYRIADA, spol. s r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto MYRIADA, spol. s r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady.Ak však MYRIADA, spol. s r.o. o prípadných vadách daru vie, je povinná na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť(§ 629Občianskeho zákonníka).

Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť MYRIADA, spol. s r.o. všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

4. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na:

·         Na poruchy spôsobené prirodzeným opotrebením veci

·         Na poruchy spôsobené nedodržaním zásad používania

·         Na poruchy spôsobené mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného ·         

·         Na produkty poškodené prírodnými živlami

Registrácia užívateľa

Registrácia užívateľa nie je povinná. Užívateľ sa môže ľubovoľne pohybovať po celom on-line nákupnom systéme, prezerať ponúkané produkty, vkladať ich do košíka. Samotný proces objednania tovaru je povolený registrovaným aj neregistrovaným zákazníkom. Registrácia v našom systéme je bezplatná, registráciou môžete získať mnoho nových a zaujímavých informácií .

 

7. Ochrana osobných údajov

Všetky údaje požadované pri registrácii slúžia len k zabezpečeniu realizácie objednávky kupujúceho (spracovania objednávky, dodania tovaru) ako aj pre potreby neskoršej komunikácie s kupujúcim (reklamácia, stornovanie objednávky, vrátenie objednaného tovaru). Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platného právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho za účelom plnenia uzavretej kúpnej zmluvy a za účelom ponúkania služieb a tovarov predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas dobrovoľne, na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas písomne kedykoľvek odvolať.

Kupujúci svoj súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme, zmažeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať.

Viac informácií o tom ako chránime Vaše súkromie sa dočítate v samostatnom dokumente tu : Ochrana osobných údajov.

 

Záverečné ustanovenia

Predajca má vyhradené právo tieto obchodné podmienky dopĺňať a meniť iba po vzájomnom odsúhlasení kupujúcim. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými a právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom predávajúceho a že s týmito súhlasí.

Domov | Kontakt | Ochrana osobných údajov | Cookies | Obchodné podmienky
© MYRIADA, 949 01 Nitra. Všetky práva vyhradené. | created by Weblife
Platba kartouPridajte sa k našim fanúšikom Pridajte sa
k našim fanúšikom